Frälsningen, dopet och Anden – ett pyttelitet grundtextstudium

Jag inser att jag kanske måste ändra min sakramentssyn.

Det här är en insikt, nu, efter enbart någon minut av reflektion över texten i Apg 2:38

”Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, [φησίν,] καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος: ”

Som min svenska Bibel2000 översätter

Petrus svarade: »Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.

MEN

Jag bävar nu och skulle därför behöva kloka och goda exegeter vid min sida när jag gör min egen översättning. För jag tror att översättningen inte säger samma sak, exakt, som grundtexten här.

Min översättning är i stället (och jag försöker göra det så ordagrant som möjligt för att skillnaden ska vara tydlig):

… Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn för befrielsen från era synder och ta emot gåvan Den Helige Ande.

Det är tre pyttedetaljer, men de kan alltså göra skillnad på hur jag (och säkert fler) talar om Frälsningen, Dopet och Anden. Så, mina superkorta poänger:

Först och främst prepositionen εἰς – eis – som Bibel2000 och många, många andra översätter ”till förlåtelse”, men som jag översätter ”för befrielsen”. Läsningen blir här helt beroende av översättningen av den här prepositionen.

Blir vi frälsta för att vi är döpta
eller blir vi döpta för att vi är frälsta?

Det andra som möter oss i översättningen är något som min gode vän och storebror i Kristus, Lennart Lundberg, uppmärksammade mig på. Orden ” får ni” saknas i grundtexten. Det finns alltså inte ett orsakssamband mellan dopet i vatten och Andens utgjutande.

Det är till och med ett imperativ i texten ”ta emot” – inte ett ”då får ni ta emot”.

Och slutligen ”som gåva”. Ordet ”som” finns inte med i texten. I stället är andra satsen ”och ta emot gåvan Den Helige Ande”. Inga ”som”. Inga ”då”. Inga ”så att ni får”.

Förlåt om det här är supernördigt. Jag bara slogs av att jag måste ompröva min syn på dopet. För här framstår plötsligt Frälsningsarméns lära som den rätta; dopet i sig vare sig renar eller förmedlar något. Dopet sker för att påminna och vittna om något som redan skett i den kristnes liv. Jag finner mig alltså av Skrifterna överbevisad och måste ompröva mitt eget förhållningssätt till dopet.

Herre – sänd mig goda exegeter och utgjut av Din Helige Ande i min själ, så att jag bättre kan förstå det här!

Publicerat i Exegetik, Sakramental teologi, Språklig Exegetik | Etiketter , , , | 2 kommentarer

Ytterligare ett möte med Didymus

Jag sitter just nu och, mest för min egen skull tror jag, gör en översättning av Didymus ”De Spiritu Sancto”. Alltså hans bok om Den Helige Ande. Och jag är hänförd – Didymus är en lysande pedagog och är både både ödmjuk men också fast i vad han vill säga. Inte minst har han en otrolig vördnad mot Bibelns skrifter.

Jag har tidigare läst om och av Didymus. Men jag har bestämt mig för, nu, att helt överge benämningen ”den Blinde”. Didymus var blind, sedan tidig ålder, absolut. Men hans bidrag till världsteologin har inte så mycket att göra med det. I stället är hans bidrag färgade av en tydlig trinitarisk teologi, i alexandrinsk tradition. För den som tycker att det där lät onödigt ”fint” betyder det att han, i en tid då synen på Treenigheten kunde vara lite oklar eller grumlad ibland, var han väldigt, väldigt tydlig och pedagogisk när han talade om den. Han pekar hela tiden tillbaka på skrifterna, skrifterna, skrifterna och blir en slags ur-exeget i och med detta. (I en tid då kyrkan inte skilde på Systematisk teologi / Dogmatik och Exegetik på det sätt som vi gör idag).

Hur som helst – det gör att jag vill kalla honom för ”Didymus av Alexandria” i stället, framöver. Att lämna hans funktionsnedsättning helt därhän. För den är faktiskt inte så intressant.

Jag vet inte om det är intressant för någon annan, men så här ser i alla fall inledningen till boken ”Om Anden” ut. Didymus ursprungliga, grekiska, text har gått förlorad men Hieronymus översättning till Latin finns. Så här kommer ”grundtexten”, min översättning, och slutligen mina enkla tankar i anteckningsform.

I. Omnibus quidem quae divina sunt, cum reverentia et vehementi cura oportet intendere: maxime autem his quae de [Al. sancti Spiritus] Spiritus divinitate dicuntur: praesertim cum blasphemia in eum sine venia sit: ita ut blasphemantis poena tendatur, non solum in omne praesens saeculum, sed etiam in futurum. Ait quippe Salvator, blasphemanti in Spiritum sanctum non esse remissionem, neque in isto saeculo, neque in futuro (Marc. III) . Unde magis ac oportet intendere, quae Scripturarum de eo relatio sit: ne in aliquem saltem per ignorantiam, blasphemiae error obrepat.

Allt som handlar om Gud, måste undersökas med både vördnad och största noggrannhet. Speciellt allt sådant som rör Andens1 Gudomlighet, framför allt för att hädande mot Honom är utan förlåtelse; till och med så illa att straffet inte enbart drabbar hädaren i denna tidsålder, utan sträcker sig för all framtid. Det var Frälsaren själv som sade att den som hädar mot den Helige Ande inte kan få förlåtelse, vare sig i denna tidsålder eller i nästa. (Mark III).2 Därför är det ännu mera viktigt att undersöka vad skrifterna vittnar om Honom, så att ingen hädelse sker. I alla fall ingen felaktighet som sker av okunskap.

i

1 Alltså Den Helige Ande. Fotnoten finns i Hieronymus översättning, men Didymus skriver antagligen själv just ”Anden”.

2 Mark 3:29 med paralleller.

i Didymus uppmaning till noggrannhet när vi talar om Den Helige Ande och att grunda all lära på vad skrifterna säger, är en god tumregel för varje Bibelläsare, men framför allt för teologer och lärare. Vi får inte frestas att dras med i obibliska läror eller förminska Andens betydelse eller verk. Vi får heller inte frestas att lyssna för mycket till andra lärares och teologers tankar om Anden, utan i stället lyssna till Andens röst.

Ibland får vi helt enkelt försöka stilla oss och i vördnad återvända till Skrifterna.

Publicerat i Dogmatik, Exegetik, Historisk teologi / Kyrkohistoria, Språklig Exegetik, Systematisk teologi, Vardagsexegetik | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Fastan – 1 ”Detta är den fasta jag vill ha…”

 
Jag fick precis möjlighet att reflektera lite över hur livet blivit bättre i Sverige, bara under min livstid – jag är född 1975.
Under mitt liv har vi fått
  • en modern abortlagstiftning som räddar hundratals liv varje år
  • aga blev förbjudet
  • sjukdomsstämpeln för homosexualitet togs bort
  • teckenspråk blev officiellt språk för Döva och började läras ut dövskolor.
  • partnerskapslagen kom samma år jag fyllde 18. Men jag var alltså typ 30 när människor av samma kön kunde gifta sig.
  • Omyndigförklaring togs bort.
  • de sista tvångssteriliseringarna. (Även om just DET alltså skedde för mindre än ett decennium (!) sedan…)
  •  Det dödliga våldet i stort har minskat (och följer ganska exakt, faktiskt, kurvan för alkoholbruk) under min livstid. Antalet barn som utsätts för dödligt våld är en tredjedel. I absoluta tal.
  • AIDS och HIV, som var en farsot som gick fram med lie när jag var barn, har nu så effektiva behandlingar att människor botas. Många smittade upplever ingen förkortning av livet.
  • Vi gick från ett institutionssamhälle för människor med funktionsnedsättning, till åtminstone större frihet i och med LSS.
Jag är otroligt tacksam (speciellt såhär på Fastans första dag) att vi får leva i ett samhälle som, objektivt, går emot mindre förtryck, mindre våld, större rättfärdighet.
”Är det en sådan fasta jag vill se:
en dag då man späker sig,
hänger med huvudet som ett strå,
ligger i säck och aska?
Kallar du det fasta,
en dag som behagar Herren?
Nej, detta är den fasta jag vill se:
att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep,
befriar de förtryckta,
krossar alla ok.
Dela ditt bröd med den hungrige,
ge hemlösa stackare husrum,
ser du en naken så klä honom,
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig,
och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
Då skall Herren svara när du kallar,
när du ropar säger han: »Här är jag.«
Om du gör slut på allt förtryck hos dig,
hot och hån och förtal,
om du räcker ditt bröd åt den hungrige
och mättar den som lider nöd,
då skall ljus bryta fram för dig i mörkret,
din natt bli strålande dag.
Herren skall alltid leda dig,
han mättar dig i ödemarken
och ger styrka åt benen i din kropp.
Du skall bli som en vattenrik trädgård,
en oas där vattnet aldrig sinar.
Dina uråldriga ruiner skall byggas upp,
gångna släktens grunder skall du sätta i stånd.
Du kommer att kallas
»den som murar igen rämnorna«,
»den som gör det nedrivna beboeligt«.”
–Jesaja 57:5-12
Men vad betyder det här för oss? Idag? Under fastan?
Vad är det viktigt att stå upp för? Och emot? Hur kan vi verkar för att Herrens rättfärdighet får breda ut sig?
Publicerat i Församlingsteologi, Kultur / Sociologi / Reflektion, Lärjungaskap | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Bibelordet som något att förvalta

Två tredjedelar av Bibeln i Punktskrift

Två Tredjedelar av Bibeln i Punktskrift

Januari är, som många vet, ”Braille Literacy Month” och igår firade vi i Sverige ”Bibelns Dag”. Båda dessa saker fick mig att fundera på det här med Bibeln och dess tillgänglighet.

Alla vet inte att i Sverige idag har blinda personer ingen lagstadgad rättighet att få lära sig Punktskrift. Tillgången på utbildning och träning i Punktskrift är katastrofal i stora delar av landet.

Men även tillgången på Biblar är extremt låg.

Bland fullt seende är det svårt att finna ett hem utan åtminstone en Bibel i bokhyllan. Men en Bibel, ens i översättning, i punktskrift är svår att hitta.

Min egen Bibel – med Tanak (Gamla Testamentet) och Nya Testamentet på respektive grundspråk – har kostat någonstans mellan tio och elva tusen kronor. Då är mitt GT begagnat. Åtminstone en rabbin och en bibellärare har haft böckerna tidigare. Jag är osäker på om Tanak eller ens Nya Testamentet på Grekiska ges ut längre i punktskrift. Jag vet om en annan person i Sverige som har NT på Grekiska i Punktskrift och vederbörande har haft sin kopia i åtminstone 20 år. Mitt exemplar är åtta år i sommar.

Jag berättar det här, enbart, för att ge lite perspektiv.

En blind person i Sverige som ska läsa teologi eller bli präst eller pastor, har inte med självklarhet tillgång till Bibeln på originalspråken. Det är inte ens självklart att Bibeln finns tillgänglig för den som kan läsa. Och det är långt ifrån självklart att blinda personer ens får lära sig ett skriftspråk.

Det här ger mig en otrolig känsla av… tyngd och högtidlighet, närhelst jag läser i Bibeln. Det känns som att jag inte enbart läser för mig själv. I stället är jag omgiven av alla dem som aldrig fick eller får chansen. De som inte själva hade elvatusen att lägga på en Bibel, de som inte fick utbildning och träning i punktskrift, de som letar över hela jorden för att hitta någon, någonstans, som har en Bibel som de kan få köpa begagnat.

När jag predikar, känns det inte enbart som att jag predikar för en församling, utan också som ställföreträdare för alla dem som inte fått chansen. Vare sig att läsa eller förkunna Bibelns budskap.

Jag blir väldigt, väldigt ödmjuk inför det faktumet att jag är så privilegierad. Att jag finns i en tid, på en plats och med de ekonomiska möjligheterna. Och det står så tydligt för mig att jag inte äger något. Vare sig ”min” Bibel, ”min” teologi, eller ens ”min” tid här i livet. Allt är något jag fått att förvalta. Något som måste delas, vidare. Något som måste få gro och växa i andra.

Publicerat i Församlingsteologi, Kultur / Sociologi / Reflektion, Uncategorized | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

GOTT Nytt År – och några lärdomar från året som varit

Så här med det nya året på glänt vill jag bara tacka mina läsare för året som varit. Det har varit ett underligt år och på många sätt ett år av paradoxer.

En sådan paradox är att trots att det här året varit ett år då jag postat färre artiklar än tidigare, och trots att jag inte fått en enda (!) kommentar på det jag postat under hela året, så har varje artikel haft betydligt fler läsare än tidigare år. Jag vet inte riktigt varför eller hur det kommer sig, men jag är otroligt tacksam, så klart!

En annan paradox är att trots att vi inte haft någon Teologi- och Pizzaträff i Malmö så har jag undervisat mer än vad jag brukat tidigare. Så mycket, faktiskt, så att enbart anteckningarna ur kursen i Nya Testamentet som jag hållit i, gissningsvis kan bli en slags ”Bibelkommentar för oss som egentligen inte orkar läsa bibelkommentarer” så småningom.

Jag har, som några av er vet, undervisat i år på Frälsningsarméns Bibelskola på Arabiska. Det har varit ett samarbete mellan Malmökåren, där jag jobbar, och Ågesta Folkhögskola och trots att året varit som det varit har vi faktiskt lyckats att genomföra ett helt år.Vi kunde genomföra tre fysiska träffar, av åtta, vilket har utmanat oss rejält. Och jag ska inte gå in på exakt vad det lett fram till.

Men här kommer i alla fall, i årets sista post, en lektion som smakprov. Det är alltså samma lektion – på Engelska och på Arabiska – om Lärjungaskap.

(Videon på Engelska)

 

Samma lektion, Arabisk version

Gott nytt år, alla! Låt oss be och hoppas att det Nya året kommer med mer av Herrens Frid och Tröst än året som varit. Gud välsigne dig!

Publicerat i Församlingsteologi, Historisk teologi / Kyrkohistoria, Lärjungaskap | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Guds skapelse är ett uttryck av mångfald. Mångfald är något gott!

Uttrycket i rubriken på det här inlägget är ett direkt citat från Frälsningsarméns senaste ”International Positional Statement” om ”Disability”. En IPS är en teologisk och etisk riktlinje som gäller för hela Frälsningsarmén i samtliga 131 länder vi för närvarande arbetar (och alla kommande, där nya verksamheter startar).

All human beings are created in God’s own image, uniquely reflecting God’s nature and character (Genesis 1:27-31). God’s creation is signified by diversity and that diversity is good (Genesis 1:31; Psalm 8). God loves and values every person, giving each one equal dignity and worth, and commanding us to love and value each other.

Frälsningsarmén i ett enskilt land kan därför inte utan vidare välja att inte förhålla sig till, inte implementera, eller skapa en egen riktlinje som motsäger en IPS.

Bild på rullstol

Rullstol

Därför var det en stor sak när en IPS om funktionsnedsättning presenterades för någon vecka sedan. Spänningen var speciellt stor bland oss som själva har en funktionsnedsättning och / eller arbetar med människor med funktionsnedsättningar inom Frälsningsarmén. Var skulle målen hamna? Skulle vi våga hoppas på att FA skulle våga föreslå att göra alla våra lokaler, över hela världen, tillgängliga? Skulle vi se att man knöt an till exempelvis FN’s deklaration om Rättigheter för människor med funktionsnedsättning? Eller skulle målsättningarna i dokumentet mer vara ”varje territorium ska hitta ett kulturellt relevant sätt att…”

Men jag tror att det här dokumentet faktiskt skakar hela Frälsningsarmén. Målen som sätts upp är något för alla, oavsett hur långt vi kommit, att sträcka sig efter. Och den teologiska reflektionen är knivskarp. Det här är vacker teologi.

Vacker, vacker teologi. Teologi som lyser upp människors inre.

The Bible tells the story of a God who values those who are outcast, powerless and weak in the eyes of society. While reflecting the context of its day, Scripture recognises the real experience of exclusion that can result from disability (Luke 17:11-19). The Bible acknowledges pain and hardship as a part of the human condition (e.g. in the Book of Job). Paul states that when we are weak, God makes us strong (2 Corinthians 12:9). Jesus showed compassion for people with disabilities (Mark 1:41, Matthew 9:20‐25) and urged his followers to do likewise (Luke 14:12‐14). He corrected the assumption that disability was caused by the sin of person or their parents (John 9:1-3), and he challenged social stigma by touching and eating with the socially marginalised (Matthew 9:27-30; Luke 19:1-10). God’s creative intention is that we are fulfilled in community, living in relationship with God and each other. Paul described the community of the Church asa body, stating that ‘those parts of the body that seem to be weaker are indispensable’(1 Corinthians 12:22 NIV). The perceived weaker members help to shape our knowledge of God, and without them we are less. In order to know God more fully, everyone needs to be fully included.

The gift of being is profound.

Gåvan ”att vara” är grundläggande. Gåvan att vara är djupgående.

Smaka på vad den vetskapen gör med dig. Oavsett hur din förmåga ser ut, oavsett hur din kropp fungerar, är du en gåva. Till världen och till Församlingen.

Men det finns inte bara goda teologiska poänger här, utan dokumentet beskriver också handfasta riktlinjer hur en sådan människosyn och församlingssyn måste levas ut;

The Salvation Army fosters reciprocal ministry rather than the temporarily able-bodied ministering to people with disabilities. We are stronger together when we integrate every person into every fibre of our worship and mission.

The Salvation Army embraces and models an understanding of persons with disabilities as people created in the image of God, with a unique and invaluable contribution to make in all aspects of life in community.

Vit käpp

Vit Käpp.

En syn på församlingen där människor integreras, där vi inte ser vår tjänst som uppdelat i ”tjänare och betjänade”, utan som en plats där alla betjänar varandra kommer ställa stora krav i praktiken. Men jag gläder mig enormt över det.

När ribban sätts där, handlar det nämligen inte enbart om ”funkisperspektiv” eller ”öppenhet för behov hos människor med funktionsnedsättning”. I stället handlar det om att se alla människor i hela Församlingen.

Lyckas vi leva efter denna vår teologi och etik, kommer Frälsningsarmén att utgöra ett fantastiskt viktigt bidrag till hela Kristenheten. Både globalt och lokalt.

Läs hela dokumentet. Det är enormt viktigt och otroligt inspirerande!

Publicerat i Diakoni, Dogmatik, Församlingsteologi, Systematisk teologi | Etiketter , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Bärare av Ljus

Det folk som vandrar i mörker ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor.
De gläds inför dig som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.
Oket som tyngde dem, stången på deras axlar,
förtryckarens piska bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.
Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.
Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

 

Julkrubba

I JESAJAS BOK, kap 9:2-7, kan vi läsa om de förhoppningar människor kunde ha på Messias. Eller de tecken som denna Messias, denne ”Guds smorde”, skulle ha. Ännu skulle Han inte träda fram, på länge.

Under mer än 700 år fick åhörarna och läsarna vänta på att se det gå i uppfyllelse.

Vi kan läsa texten idag, både som en påminnelse om något som har hänt – det är naturligt, speciellt i juletid. Men ocksåsom en slags uppfordrande, utmanande,uppmuntrande text till oss idag.

Vi, som kristna, är kallade att vara ”Kristi kropp” på jorden och de förväntningar som fanns på Kristus, de tecken som fanns på att Han verkligen var från Gud; gäller de oss fortfarande? Bär vi Kristi kännetecken?

Är vi bärare av ljus, just ”bland dem som vandrar i mörkret?”

Hur ser ljuset ut? Hur ser det mörkret ut – just där du är?

”Jublar” folk, när de ser Friheten i oss?

Vad har du blivit fri ifrån? Vad har du befriats till? Ja, befrias människor från det som binder dem, där vi verkar? Från ”synd och död”, som sången säger? Eller sker det någon annanstans än just i din närhet?

Står vi upp mot våld och orättfärdighet?

Hur ser vårt engagemang ut i människorättsfrågor? Vilkas rättigheter? Och i vår närhet, finns någon som utsätts för våld eller mobbning? Vad gör vi för att stötta, hjälpa, rädda? Är vi en plats som verkar för fred ochfrid? Där den som varit med om krig aldrig behöver vara det igen?

Är vi ambassadörer för frid?

Lever vi i fred med varandra? Hur löser vi konflikter?

När vi samlas kring barnet och krubban, den här julen, låt denna text bli verklig för oss. Låt våra liv bli en berättelse om en annan möjlig verklighet. En där frid och rättfärdighet råder. Därför att vi följer det barn som kommer från Gud.

Fridsfursten.

God Jul! Och Guds allra rikaste välsignelser.

 

Den här texten finns också publicerad i Stridsropets julnummer
Hjälp oss att hjälpa! Det är speciellt viktigt i år att vi håller ”Grytan kokande”! Skänk till Frälsningsarméns Julgryta i Malmö på Swish 123 013 45 36

Publicerat i Exegetik | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

De sju församlingsbreven i Uppenbarelseboken – del 2 (av 2)

Innan du läser den här posten, är det klokast att läsa första delen.

Och, faktiskt, innan vi nu börjar med brevet till Thyatira, måste vi få något ur systemet. Läs mitt ”Mellanspel” om den obibliska termen ”Isebels ande”.

Men det ur vägen – låt oss fortsätta med del 2 i min genomgång av församlingsbreven i Uppenbarelseboken.

Brevet till Thyatira – Personkulter är livsfarligt!

Cross with Triquetras, from Viking grave

Vem låter vi vara i centrum, egentligen?

Även i brevet till Thyatira märker vi av ett starkt ”kodat” symbolspråk. När tidigare ledare med falska anspråk nämnts bland församlingsbreven, har Kristus i Johannes ord använt symbolen Bileam, men här går Han ännu längre och talar om Isebel. Drottning Isebel var inte enbart avgudadyrkare och förledde Israels folk till avgudadyrkan – hon försökte till och med utrota all sann Gudstillbedjan och lät döda alla Guds profeter som hon kunde komma åt.

Där oförmågan att hålla sig till Kristus – den sanne Brudgummen – i de övriga breven hittills har jämförts med ”otukt”, skruvas här språket upp ytterligare. De som följt den ledargestalt i Thyatira som kallas Isebel har ”begått hor med henne”. Varningen som kommer från Herren själv är allvarlig och sträng.

Brevet ger oss i dagens svenska kyrkokontext all anledning till självrannsakan.

Om det är så farligt med personkulter och sekterism, om det är så allvarligt med splittring och andliga övergrepp att Herren, som utrannsakar allt i oss, menar att följden är en ”pest” som lämnar människor i död och fördärv – ger vi verkligen allvarlig akt på detta?

Det är möjligt att jag är en onödigt konservativ stofil här, men jag tycker mig se hur den ena personkulten efter den andra, med läror mer yviga än den förre, slår in över kyrkorna. I stället för att underordna Kristus (och endast Kristus) ser jag alltför många börja inordna sig olika ”apostlar” eller följa olika ”profeter”. Ofta efter starka andliga ”manifestationer” eller ”under och tecken”, men som lika ofta i eftertankens ljus plötsligt framstår som billiga tricks.

Samtidigt finns i församlingen i Thyatira kvar sanna kristna. De som håller fast vid såväl lära som Kristi gärningar. Vid värmen. Kärleken. Den inbördes hjälpen och det diakonala engagemanget. Och Herren säger, redan från början att Han ser dem.

Tänk vilken fantastisk uppmuntran!

De som håller fast. De som står kvar. De som inte dras med i det yviga, det farliga, utan de som faktiskt lever ett kristet liv – men i det tysta. De som inte står och förkunnar på estraden, med aldrig så vackert språk. De som kavlat upp ärmarna, i tystnad – de är sedda. Det är deras liv, deras gärningar som får beröm!

Berättelsen om församlingen i Thyatira kan vara ett varnande exempel. Hur vi mäter framgång. Vad som är viktigt i vår efterföljelse och vad som är bokstavligen livsfarligt för det Eviga livet.

Brevet till församlingen i Sardes – ”Det heter om dig att du lever, men du är död”

Gravar. Vackra. Vitkalkade, till och med.

Kristi mycket allvarliga ord till församlingen i Sardes kan både vara ett idiomatiskt uttryck om själva staden Sardes och en utsaga om församlingens andliga liv. Om staden Sardes stämmer det nämligen att det var en stad med väldigt rik historia – den hade varit provinshuvudstad i det Lydiska riket – men hade nu ”dött” till att bli en ”vanlig” storstad, bland flera andra i den romerska provinsen.

Oavsett om det var ett idiomatiskt uttryck eller talesätt som faktiskt fanns om staden, så är det lätt att se att församlingen där i alla fall hade en sådan historia. Församlingens gärningar (inte dess lära, faktiskt) kritiseras. Och det verkar som att kraften i tjänsten dött ut i samma takt som den andliga vitaliteten.

Det tycks finnas en spillra kvar som håller fast vid de goda gärningar som Herren kallat församlingen till, och resten av församlingen får förmaningen och instruktionen att ta dessa vittnen till föredömen och omvända sig, för att livet ska återvända.

Här kan jag fundera över hur det ser ut hos oss, ibland, i Sveriges mätta, på så gott som alla sätt stormrika församlingar. När upplever vi andlig kraft? När upplever vi Herrens välsignade liv? Är det, rent av, när vi gör just de gärningar som Herren påbjuder och inte enbart diskuterar lärofrågor? Ägnar vi oss för mycket åt studier av ovidkommande frågor  – eller snarare; ägnar vi oss för lite åt det som verkligen ger liv? Både inåt och utåt?

Församlingen i Filadelfia – Herrens segrande församling ser ändå inte ut som en segrande församling

Att breda en smörgås – kan det vara tillbedjan? Kan det vara något som gör att Kristi kärlek syns?

Det är inte för intet som så många frikyrkoförsamlingar tagit sig namnet ”Smyrna” eller ”Filadelfia” (men betydligt färre verkar vilja kalla sig för ”Thyatira” eller ”Laodikeia”). Filadelfriaförsamlingen är en församling som undgår öppen kritik i Uppenbarelseboken.

Så vad är budskapet till oss idag, från brevet till Filadelfia?

Jo, det tycks finnas något viktigt i brevets inledning;

”Din kraft är ringa, men Jag…”

Det är inte det som förefaller vara stort, det som pockar på vår uppmärksamhet, det yviga och det med störst och starkast bekännelser, det som vinner erkännande eller det som samlar till stora konferenser som är det som ses av Herren. Det är inte den sortens seger som Herren talar om. Utan trohet. Också i det lilla.

Det förefaller som församlingen, i sin ringhet, faktiskt ska få vittna så starkt att till och med de som kommer från ”Satans synagoga” (alltså de som baktalar och förföljer de sanna kristna) ska omvända sig och bli räddade. Genom att de förstår att här finns en församling som är älskad av Jesus.

Syns det på oss – i våra enskilda liv och i våra församlingars liv – vem vi är älskade av? Eller lyfter vi fram bilder av världslig framgång och storhet, hellre? Vilken uppmuntran, då, att det är Guds kärleks genomlysning, inte våra strävanden, som faktiskt får människor att förstå Herrens kraft och vilja.

Brevet till församlingen i Laodikeia: ”Guld… kläder… salva…” Om andlig blindhet.

Vit käpp

Vit Käpp. Den som är andligt blind förstår inte att den behöver hjälp.

Det finns något otroligt ömkansvärt över andlig blindhet. Människor och sammanhang som ofta har ett rikt arv att förvalta, men som någonstans gått fel och gjort sin egen tradition till avgud. Som tror att de (fortfarande) gör Guds vilja, men där det andliga livet lyser med sin frånvaro. Så uppenbart att alla kan se det. Alla, utom just de själva.

Laodikeia som stad var en handelsstad känd för sitt guld, sina kläder och sin… ögonsalva! Och just dessa saker nämner Kristus att församlingen där behöver. De behöver klä sig i rättfärdighet! De behöver andlig klarsyn! De måste börja se vad som är viktigt på riktigt och inte vad som är världsligt guld!

Det sätt de lever på just nu är bara äckligt. Likgiltigt.

Och här måste vi faktiskt ställa oss frågan i hela västvärlden vad som hänt under de senaste 40 åren i våra egna sammanhang. För har vi inte varit med om, just, att hela församlingar, eller åtminstone hela generationer av Församlingen, kräkts ut. Illamåendet över likgiltigheten har gjort att de lämnat. Eller att Kristus i alla fall inte beskyddat Församlingen från det.

Varför tar vi inte den här varningen på allvar? Varför ser vi inte att just vi är ömkansvärda – det är otroligt tydligt för alla! Här behövs ingen speciell profetisk skärpa. Bara att vi slutar ljuga för oss själva.

Jag tror på en väckelsetid för oss, också i Europa och Västvärlden i stort. Men Herren kan inte ge oss den, så länge vi fortsätter att gå i vår ”skamliga nakenhet”, med våra byxor neddragna, med vårt falska guld och i vår andliga blindhet. Vad är falskt guld hos oss? Det som i Världens ögon ser ut som något vackert eller värdefullt, men som Herren inte vill kännas vid? Vår andliga blindhet verkar få oss att förneka vår uppenbara nöd.

Avslutning: Någon slags sammanfattning

Tröst. I kampen.

Det finns, som vi lätt kan konstatera, olika sätt att läsa församlingsbreven. Vissa har tyckt sig se hur de sju församlingarna speglar sju olika tidsperioder i Kristenhetens historia. Och det är en spännande läsning. Jag själv lutar mer åt att kristna genom alla tider kan känna igen sig i beskrivningarna av dessa sju församlingar (och att kristenheten aldrig kan sägas vara i en tidsperiod eller en fas, över hela världen, samtidigt). Men jag tycker egentligen inte att det är en dålig läsning.

Andra väljer att fokusera på ord som ”otukt”, ”hor”, ”offerkött till andra gudar” och så vidare och läsa dessa begrepp som mer bokstavliga än vad jag gör. Problemet med en sådan läsning är att det blir just det som vi är överens om är sexuell synd – det är samma ”där och då” som ”här och nu”. Men när vi kommer till ”äta offerkött” så måste man ändå ge sig ut i tolkningar av vad det skulle motsvara ”här och nu”.

När jag väljer att tolka de här uttrycken mer symboliskt, gör jag det för att kunna dra paralleller till liknelser som Jesus faktiskt ger – om sig själv som Brudgummen. Om den slutliga segern som ett Lammets Bröllop. Och att inte hålla fast vid Kristus blir då ”otukt” eller ”hor” med ”Isebel”. Jag låter helt enkelt läsningen av tidigare eskatologiska texter och bilder i Nya Testamentet spegla språket i Uppenbarelseboken och upplever att det är så jag lättast finner en rimlig tolkning. Eller för att använda ett frommare språk – jag låter skrift tolka skrift.

Någon kan kritisera mig för att i stället för att kritisera omvärlden, eller orättfärdighet utanför Kristenheten, så läser jag tillämpningen av texten som kritik just inåt, mot samma kristenhet jag är en del av. Jag låter inte ett ”oss” vara dem som blir uppmuntrade, medan ”de” är de som blir kritiserade – jag vänder udden mot just dig och mig. Och en sådan kritik är förvisso sann. 

Dels vill jag inte bidra till ett ”vi och dem”-tänkande i Församlingen. Men framför allt vill jag inte tro att jag själv har nått någon fullare sanning än resten av kristenheten i Sverige. Jag kan inte stå utanför kyrkligheten och peka på den och säga ”Ni gör fel”. Jag själv tar del den här kritiken från vår Herre själv.

Vidare känns det viktigt att breven inte blir en tröst till slummer, utan en tröst till omvändelse. Vi kan inte nöja oss, trygga i att Herrens kritik gäller någon grupp ”de andra”, medan vi själva är Filadelfias andliga arvtagare.

Till sist är min fasta övertygelse att breven finns där lika mycket till just tröst som till förmaning. Jag menar att Herren visar, gång på gång, att Han ser annorlunda på vad som är verklig framgång, att Han ser det som sker i det lilla, att Han ser trohet och att Han har kontroll. Oavsett när förföljelsen kommer, så är vi i Herrens hand, i Herrens omsorg. I Hans kärlek.

Och slutligen – att Hans kärlek, när den får lysa genom oss, förmår att vittna om vem Han är på ett sådant klart sätt att till och med våra förföljare inte kan värja sig.

Det är en tröst. För mig i alla fall. Och det är en uppmuntran att försöka leva på ett sådant sätt att Hans kärlek är synlig i mitt liv, hela tiden.

 

Publicerat i Eskatologi, Exegetik, Församlingsteologi, Historisk teologi / Kyrkohistoria | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

De sju församlingsbreven i Uppenbarelseboken – Mellanspel – Isebels ande finns inte!

Jesus Facepalm

Innan du läser del två av min genomgång av församlingsbreven i Uppenbarelseboken finns det något jag måste få lätta mitt hjärta med, innan vi kan gå vidare.

För innan vi kan gå vidare med vad som faktiskt står i Bibeln, måste jag ta upp något som faktiskt inte står i Bibeln.

”Isebels ande”

Jag har stött på det här uttrycket i framför allt pingst- och karismatiska sammanhang, men uttrycket finns alltså inte mellan Bibelns pärmar. Låt mig skriva det igen, för att understryka och göra det jättetydligt; Uttrycket ”Isebels ande” är helt obibliskt.

Jag vet inte när det började användas inom kristenheten, men så här är det;

Isebel nämns i 1 Kungaboken från kapitel 16 och framåt och där framgår att hon var Fenikisk prinsessa, som blev bortgift till Israels kung Achav (under det delade riket, så Achav var kung i Israel, inte Juda). Hon var alltså hedning.

Men hon motsatte sig också sann gudsdyrkan och försökte låta mörda Israels profeter, däribland deras största profet; Elia.

När Uppenbarelseboken i brevet till Thyatira talar om en ”Isebel” är det alltså en bild på någon som har makt i församlingen (som en drottning), med ett ”hov” av undersåtar. Och inte nog med det, det är en person som står i direkt opposition till sann Gudsdyrkan och det Gudagivna, sanna, profetiska ordet.

Men inte heller i Uppenbarelseboken nämns alltså ”Isebels ande” som en andemakt. Isebel nämns och är en symbol för andligt missbruk. Hon kallas dessutom i Uppenbarelseboken för ”sköka” – en som förleder till ”otukt”. Alltså en som får sina följare att lämna Brudgummen för att i stället ägna sig åt en osund personkult.

Och jag ska gå in mer på det, i del 2 av min artikelserie om Församlingsbreven. Men det här är något jag ville adressera först.

Det som gör mig illa till mods i många moderna sammanhang där uttrycket ”Isebels ande” används, är att det så ofta handlar om att ”förandliga” en kritik mot kvinnliga ledare.

Ledare som är kvinnor ska kunna kritiseras på samma sakliga grunder som män som är ledare. Också i Församlingen. Vi ska inte använda ett förandligat språk där vi beskyller människor för ”häxeri” eller att vara styrda av ”andemakter”, hur som helst.

I stället måste vi konfrontera allt andligt missbruk. Där människor kallar sig själva apostlar och profeter och gör anspråk på särskild kunskap från Gud – där måste vi säga ifrån. Manipulation eller personkulter är, tilll syvendes och sidst (och med Uppenbarelsebokens språkbruk) just avgudadyrkan. Det är att vara otrogen den Herre som frälst oss.

Men det är något som vi inte behöver ”andliga”, icke-bibliska omskrivningar för. Vi kan inte bekämpa villolära eller villopraxis med obibliska resonemang.

Och det är väl vad jag ville säga, innan vi går in i brevet till Thyatira.

 

 

 

Publicerat i Exegetik, Församlingsteologi, Vardagsexegetik | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

De sju församlingsbreven i Uppenbarelseboken – del 1

En hjälp att se en annan synvinkel

Under hela året 2020 har jag arbetat med Frälsningsarméns distansbibelskola på Arabiska, först främst i en administrativ / ledarroll men senare alltmer som bibellärare. Jag har framför allt fått gå igenom Paulus’ samtliga brev, samt till slut Nya Testamentets Eskatologi i stort samt Uppenbarelseboken i synnerhet.

Ungefär samtidigt som jag började undervisa om Eskatologin i Nya Testamentet, började tidningen Världen Idag med en artikelserie just om De sju församlingsbreven i Uppenbarelseboken. Där är det skribenten och debattören Olof Edsinger som har skrivit och jag har med intresse följt hans genomgång.

För full transparens: Jag uppskattar Edsingers skarpa och rörliga intellekt, hans förmåga att många gånger uttrycka sig klart och koncist och jag tycker att han glimrar till som debattör i rätt frågor i den offentliga debatten. Med det sagt kommer det säkert inte som någon överraskning för någon att vi har väldigt olika teologisk ståndpunkt. Både beroende på väldigt olika bakgrund, men också beroende på faktorer som teologisk träning och så vidare. Olof arbetar inte i någon församlingskontext och kan därför kosta på sig att förhålla sig väldigt teoretisk till situationer där jag måste ta ansvar för både lära och själavård, exempelvis. Det innebär att han ofta har en (betydligt) skarpare ton än jag, i flera frågor.

Mitt bibelstudium här är alltså i något stycke – men absolut inte enbart – ett svar på hans artikelserie. Den måste han själv stå för och den måste stå på egna ben. Jag kommer därför inte att gå i direkt svaromål eller till angrepp mot enskilda saker som han skriver där, utan jag uppmanar i stället dig som läsare att också läsa hans artiklar.

Däremot är detta ett försök att ge en annan röst. Ett delvis annat sätt att läsa och förstå samma texter. Och min förhoppning är att det ska kunna vara till hjälp att både vikta hans text, men kanske framför allt att det ska ge en möjlighet att skapa en egen, bredare och mer genomtänkt egen tolkning, än båda våra enskildas texter.

Prolegomena: Vad måste sägas innan vi säger det som måste sägas?

Alla böcker i Nya Testamentet (i punktskrift)

Uppenbarelseboken är, utan tvekan, en bok full av eskatologi – alltså Läran om De Yttersta Tingen. Men det är inte den enda, eller ens den största källan till Nytestamentlig eskatologi. I själva verket innehåller nästan samtliga böcker i Nya Testamentet, oavsett genre, eskatologiska texter.

Det blir således viktigt, när vi kommer fram till Uppenbarelseboken, som är så fylld av talsymbolik, kodat språk (mer nedan) och drömlogik att vi försöker hålla de bilder som redan förmedlats av resten av NTs skrifter i minnet, så vi inte läser in saker i texterna som de är totalt främmande för.

Uppenbarelseboken är skriven av Johannes, enligt traditionen medan han själv var landsförvisad till fångläger-ön Patmos. Texten – och speciellt de delar som är församlingsbrev – är skriven till församlingar som är i väldigt utsatt läge. Svåra förföljelser sker, av Romarriket, men flera av församlingarna finns också i ett växande konfliktfält med judiska minoriteter på samma orter.

Allt det här färgar språket för Johannes. Han kan inte skriva visa saker i klartext. Det är för farligt för både honom själv och för mottagarna av brevet. Församlingsledare nämns inte vid namn, exempelvis. Kejsaren kan inte nämnas, vare sig vid namn eller med titel, men han kan använda symboler som purpur eller andra bilder av rikedom, t ex,  för att visa vem han skriver om. Och så vidare, och så vidare.

De kristna är, som sagt, dessutom fast i ett spänningsfält med konflikter också till de judiska synagogor som finns i städerna. De kristna räknas inte som renläriga av judarna och kan därför inte handla med dem. Men Kristus, genom Johannes, varnar också för att underkasta sig hedningarnas ekonomiska system.

Talet om märken på pannan och på ena handen för att kunna köpa och sälja varor, till exempel, måste ses emot bakgrund av detta. Rättrogna judar bär naturligtvis just sådana märken (kippa, ständigt eller bönekapslar på hand och huvud i bönen hemma).

Alla de här konflikterna är viktiga att förstå innan man försöker läsa Uppenbarelseboken, för en del av det vi först kan förledas tro är symbolspråk som pekar mot framtiden, kan absolut vara kodspråk för företeelser i samtiden. Och att göra hoppet till ”här och nu” innan vi förstått ”där och då” är, som alltid, farligt för tron.

De sju sändebreven – övergripande sammanhang

7 brev – rimligen hade de snygga kuvert!

Rent historiskt kan kanske inte exakta datum ges för vare sig Uppenbarelsebokens nedtecknande eller exakt när de adresserade församlingarna grundades. Men många forskare menar att mottagarförsamlingarna, samtliga, grundades av Paulus eller i alla fall som direkt följd av Paulus mission i Främre Asien (nuvarande Turkiet). Paulus bodde under en tid i Efesus och det blev också den största av de församlingar som adresseras i Uppenbarelseboken. Efesierbrevet är bland de sista brev som Paulus nedtecknar, så det är daterat kring 63-64 eKr.

Mellan Paulus’ mission i Främre Asien och Uppenbarelsebokens nedtecknande kan det ha förflutit så lång tid som 25 år, beroende lite på vad vi tror om dateringen av Uppenbarelseboken. Oavsett exakt datering så vet vi dock att det är en tumultartad tid, rent historiskt.

Konflikter mellan judar och den romerska ockupationsmakten utbryter allt oftare och redan år 40 föreslår Kejsar Caligula att judarnas tempel i Jerusalem ska byggas om till en helgedom till honom själv, där han själv, avporträtterad som en gud, ska stå staty. Han hinner dock mördas innan planen blir verklighet. År 66 startar dock ett judiskt uppror, som till början är delvis framgångsrikt. Det innebär dock att ockupationsmakten sätter hårt mot hårt och efter en belägring av Jerusalem, år 70, intas staden och templet rivs. De kultföremål som finns där förs bort, antagligen till Rom och de som kan flyr från staden.

Det utspridande – diaspora – av judar som sker när Jerusalem faller ger att i princip alla kringliggande länder får större och större grupperingar av judiska, förhållandevis välbärgade, flyktingar. Då, liksom nu, behövs pengar för att muta sig fram i flykten från det romerska förtrycket.

På flera ställen i den antika världen ses ingen riktig skillnad mellan judar och kristna. Faktiskt är det fortfarande så att det finns flera kristna församlingar, som fortfarande ser sig själva som judar.

Men renläriga judar blir naturligtvis förfärade när de stöter på kristna – ”judar” som vägrar att böja sig för kejsaren, som i värsta fall kan få imperiets ögon att riktas mot dem själva. I hela Främre Asien växer således spänningarna. Och regelrätta förföljelser både av kristna och av judar (och av kristna som ockupanterna identifierar som judar) intensifieras. Inte överallt samtidigt, men samtliga församlingar som adresseras i Uppenbarelseboken har varit med om förföljelser.

Johannes själv är fängslad, just till följd av en sådan förföljelse och det är därför han sitter förvisad på fångkoloni-ön Patmos.

Rent tolkningsmässigt spelar det här stor roll av två skäl. När vi läser om församlingar som Smyrna och Filadelfia så ska vi inte tro att det är de enda församlingarna som fått utstå förföljelse. Alla har erfarenheter från förtrycket och konflikterna med både judar och romare.

Men för det andra – och det är minst lika viktigt – ska vi inte tro att budskapen till dessa församlingar enbart är budskap till där och då. Det finns ett här och nu, ett tilltal som är otroligt viktigt att få tag i och rätt förstå.

Brevet till församlingen i Efesos – Den första kärleken

En församling byggd på kärlek. (Ja, jag vet att stenen är en grundsten från en kyrka vid Gennesaret och inte i Efesos, men…)

Brevet till församlingen i Efesos avslutas med just en uppmaning till oss alla – alltså inte enbart de första mottagarna att ”Hör[a] vad Anden säger till församlingarna!” och löftet att den som gör det ska få dricka fritt av källan med Livets Vatten – ett löfte som återkommer som Johannes skriver om i kapitel 21, också. Något som kommer den till del som håller ut, genom alla prövningar.

Efesos-församlingen ges beröm för att de redan tagit itu med falska apostlar, och också att de gjort upp med en splittrande grupp ”Nikolaiterna” och deras ”gärningar”. Exakt vilka den här gruppen var, vet vi faktiskt inte riktigt. Och därmed kan vi inte heller prata så mycket om deras gärningar. Men tidiga traditioner talar om att det kan ha uppstått en personkult kring en Nikolaos – samme Nikolaos som apostlarna lade händerna på i Apg 6:5 och avskilde till diakon (församlingstjänare).

Den teorin skulle möjligen kunna stödja det Kristus säger tidigare om ”falska apostlar” – Nikolaos var ingen apostel men om han hade uppträtt som en sådan i församlingen i Efesos och därmed fått följare, kan det mycket väl vara det som åsyftas.

Det finns andra traditioner, dock. Och det här är ett sådant tillfälle då vi direkt hindras av att det hela skrivs i ”kodspråk”. Det som refereras är känt av mottagarna, men inte av oss.

Däremot kan vi se vad församlingens ”Första kärlek” var, som de senare övergett, och också vilka ”samma gärningar som förr” skulle kunna vara. Det står nämligen i Efesierbrevet. Där uppmanas församlingen att älska varandra, som syskon. Att bygga upp varandra. Att inse att skiljemuren mellan ”judar” och ”hedningar” brutits ned och att de gjorts till ett folk i Kristus.

Det är rimligt att tro att det som Kristus alltså menar med att omvända sig till en tidigare kärlek är att omvända sig just en tidigare enhet. En fasthet, tillsammans. Speciellt efter att ha varit med om erfarenheter av falska ledare som splittrat församlingen. Kristus uppmanar nu sina lärjungar att snabbt hitta varandra igen, att försonas och att fortsätta i enhet. Att vara trogen Kristus ska inte längre definieras av vilka som utestängs, utan vilka vi förmår att älska.

Brevet till församlingen i Smyrna – tröst i religiös förföljelse

Raoul Wallenbergs träd vid Yad Vashem. Ord som ”lidande” och ”förföljelse” har ett annat djup där.

Staden Smyrna var en storstad i Främre Asien, med omkring hundra tusen invånare. Det var en mycket viktig handelsstad med stor hamn, stor slavmarknad, stor tempelkult och stor grupp av judar i förskingringen.

Beroende på lite exakt när brevet faktiskt är nedtecknat så vet vi inte om talet om fängslande av ”några av er” är profetiskt – alltså att det ska komma och Herren varnar för det, eller om det redan har inträffat. Men vi vet av kyrkohistorian att av Smyrnas församlingsledare från Paulus tid och fram till år 150, ungefär, var samtliga någon gång fängslade. (Papias, Polycarpos och Origenes skriver samtliga om det.) Ju längre tiden led, blev också flera av dem martyrer.

Just i Smyrna tycks judiska angivare allierat sig med den romerska makten och därför kallar Kristus i brevet synagogan där för ”Satans synagoga”.

Herrens ord av tröst till församlingen i Smyrna går ut till alla ”som har öron”. ”Den som segrar ska inte skadas av den andra döden”.

Det här är tröst. Oavsett hur illa det ser ut just nu, är till slut allt i Herrens hand. Det är Gud som är suverän som ser – och slutligen kommer att döma – förtrycket.

En tröst, alltså, både i den tid som var då, men också genom historien till alla de kristna som får lida för sin tro.

Det är lätt för oss att tänka att det skulle innebära enbart församlingar i Kina, i arabvärlden eller i östeuropeiska länder. Men jag tror att vi måste öppna våra öron, också vi i Sverige. Vi måste ta in något väldigt obehagligt här;

I Sverige idag utvisas kristna syskon till lidande, förföljelse och förfärande ofta till död i länder som Iran, Pakistan eller Afghanistan. Att vi låter det ske, att vi inte beskyddar våra syskon med alla till buds stående medel, gör att jag måste fundera över kristenheten i Sverige. Är det vi som är ”Satans synagoga”? (Alltså – bokstavligen – Åklagarens synagoga) Förhandlar vi med makten för att sälja ut våra syskon?

Brevet till församlingen i Pergamon – stå fast! Stå enade!

Pergamon var residensstad för den romerske ståthållaren i Asien. Uttrycket ”där Satan har sin tron” är rimligtvis både en anspelning på det – Rom är i pakt med Djävulen – och på det faktum att staden var känd i hela Asien för sina många avgudatempel och -kulter.

Församlingen i Pergamon var alltså extremt utsatt. Det här var, så att säga, mitt i lejonkulan. Antipas – okänd utanför Uppenbarelseboken, både i de bibliska böckerna och i kyrkohistorien, men väl känd av församlingen där hade mördats för sin tro.

Men Pergamon-församlingen hotas inte enbart utifrån, utan även inifrån. Även här har det smugit sig in ”Nikolaiter” och deras farlighet beskrivs som lika farlig som Bileam ur GT. En bild som för övrigt används på fler ställen i NT, exempelvis 2 Petr 2:1, 2:15. Ja, att ansluta sig till dem är som att begå otukt, som att offerkött till andra gudar!

Herren varnar alltså, å det tydligaste, för att låta församlingen splittras i personkulter eller dras med i nya, spännande läror av självutnämnda, falska apostlar.

Ånyo använder Herren bilden av ”seger” för den som håller ut. Ånyo utlovas andlig mat, fast den här gången är det ”det dolda mannat” i stället för Livets vatten. Och så utlovas en ”vit sten” med ett ”nytt namn”. När vi består prövande omständigheter kan vi få veta saker om oss som tidigare varit dolda för alla utom Gud. Vårt nya namn, vår nya identitet om vi består Pergamons prov, är den nya identitet vi bär med oss in i den Nya Världen, när Världen en dag görs Ny, i Uppenbarelsebokens 21 kapitel.

WOW! DU HAR LÄST ÖVER 2200 ORD OM FÖRSAMLINGBREVEN OCH DETTA ÄR BARA DEL ETT AV TVÅ!

Ta gärna en fikarast, minst, innan du fortsätter med del två! Det är du värd!

Men innan du går vidare till del två, läs det här ”mellanspelet” om en teologisk pet peeve of mine – termen ”Isebels ande”. Det är klokt att ha läst det innan du går vidare med församlingsbreven.

Publicerat i Eskatologi, Exegetik, Historisk teologi / Kyrkohistoria, Kultur / Sociologi / Reflektion, Vardagsexegetik | Etiketter , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar